Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder     Andre bygder   
  

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  50-100  Alle  100-200  200-300  Alle  50-100  100-200  Alle

 

Antall bruk    15 10 27 12 18 7 5 13 6 11 20
Brukers alder år  47 44 47 44 45 44 45 45 46 46 47
Jordbruksareal daa  85 139 109 75 83 146 229 196 87 137 125
  Leid daa  19 30 26 10 17 19 48 39 22 61 50
Eiendeler i jordbruket NOK  469662 454348 444960 410901 385748 669880 560022 628862 323171 501550 458603
  Varelager NOK  27044 42317 32312 23535 23609 71542 76410 74182 20091 40603 33529
  Buskap NOK  47293 81777 60405 45876 47154 121859 107086 118214 36170 71429 63882
  Maskiner og redskap NOK  24736 31611 26623 32691 29075 54638 47372 55161 21489 52598 40997
  Traktor NOK  45547 83774 59016 25430 36435 69111 60474 69875 51827 78726 80841
  Driftsbygninger NOK  235009 158324 193829 165936 147542 241555 173340 213205 137639 178200 172789
  Jord, veg, osv. NOK  90033 56546 72774 117432 101933 111174 95340 98225 55955 79995 66565
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  1937 2138 2027 1414 1463 2694 2768 2800 1701 2230 2014
  Familien timer  1743 1792 1773 1220 1288 2361 2422 2433 1395 1943 1727
Arealbruk:              
  Korn daa        7,8 3,0   
  Poteter daa  0,2 0,1 0,1 0,1 0,1    0,7 0,7 0,6
  Grovfôr og beite daa  85,1 138,0 108,3 74,3 82,1 143,9 220,2 192,0 86,2 133,0 122,9
  Annet daa   0,5 0,2 0,7 0,5 1,9 1,0 1,4  3,2 1,8
Avlinger pr daa:              
  Korn FEm        301 301   
  Poteter kg  1636 2000 1750 1467 2100    1000 945 966
  Grovfôr og beite FEm  283 296 282 325 297 384 250 295 210 234 223
  I alt FEm  283 295 281 324 296 379 250 293 210 228 220
Sauehold:              
  Vinterfôra sauer stk  66 118 86 72 73 180 171 175 57 112 100
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  22,5 36,0 28,0 24,1 25,4 74,4 59,6 66,6 21,8 37,0 33,6
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,3 1,4 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,4 1,2
  Kjøtt/vfs kg  27 24 26 22 22 23 23 23 22 27 24
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1644 3029 2222 1558 1584 3633 3802 3666 1243 3044 2393
  Omsatt ull kg  326,4 611,7 442,3 329,0 334,1 975,6 672,2 837,5 225,9 694,6 531,9
  Grovfôr/vfs daa  1,3 1,2 1,3 1,0 1,1 0,8 1,3 1,1 1,5 1,2 1,2
Variable kostnader/vfs NOK  598 634 617 508 522 453 510 480 586 755 654
  Fôrkjøp NOK  254 276 269 209 239 211 198 207 234 399 326
Priser:              
  Saue- og lammekjøtt NOK/kg  36,67 36,41 36,62 35,03 34,67 37,19 34,40 36,09 39,82 40,42 40,38
  Ull NOK/kg  34,02 32,32 33,19 34,42 33,71 32,28 31,81 32,39 35,76 36,00 36,05
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt NOK  68771 120849 90522 56189 57934 206411 169217 190514 51404 137226 108406
  Distriktstilskudd kjøtt NOK  9600 16868 12672 6311 6416 20064 16689 18843 15160 37263 29497
Produksjonsinntekt livdyr sau NOK  5262 7485 6459 1265 1535 9733 2726 10570 340 1650 1649
Produksjonsinntekt ull NOK  11778 21431 15665 11479 12140 27751 25530 26668 8460 22579 17631
Annet husdyrhold NOK  704 21794 8463 -238 1119 390  210  553 1054
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  450 353 379 436 373 412 287 318 520 464 441
Dekningsbidrag/daa NOK  1838 1966 1857 1842 1738 2405 1426 1746 1612 1845 1752
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 59717 131658 91782 68606 78984 128788 123176 125114 55069 109077 101012
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 47366 119612 78799 45742 61355 117838 107724 112220 24217 97543 86269
Familiens arbeidsfortj. J NOK  20522 93864 52765 13117 24167 118807 115988 117760 3893 73850 57093
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  22081 98217 55788 20157 35177 94363 89793 90735 5233 71272 62004

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015