Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder Andre bygder  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  100-200  200-300  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    17 8 25 8 60 15 11 33 5 9
Brukers alder år  49 49 49 48 48 50 50 50 48 52
Jordbruksareal daa  153 226 389 648 324 152 250 204 259 289
  Leid daa  15 37 49 110 44 12 22 23 3 4
Eiendeler i jordbruket NOK  530859 567215 1139340 1622719 927687 404410 608735 523049 856660 795485
  Varelager NOK  72399 93211 225583 386634 178648 60664 95153 82359 167167 169173
  Maskiner og redskap NOK  27817 14821 106328 172125 78693 25644 59386 42546 57125 69120
  Skurtresker NOK  21955 14223 43131 82383 37206 15325 23930 18469 51178 37134
  Traktor NOK  34887 54644 103555 91792 72594 77604 60571 63968 95793 95754
  Driftsbygninger NOK  230923 240887 308712 406260 285658 125225 215614 179283 171846 159442
  Jord, veg, osv. NOK  141542 149429 351499 483524 274288 98287 154082 135669 313550 263750
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  773 977 1395 2032 1220 739 1287 928 1065 1074
  Familien timer  708 952 1253 1699 1087 681 1218 869 952 999
Arealbruk:             
  Bygg daa  66,5 88,1 126,2 202,1 111,1 59,9 95,6 80,3 218,4 235,0
  Havre daa  33,4 46,9 107,8 225,3 91,4 52,8 123,8 85,3 28,0 41,1
  Hvete daa  34,7 72,9 115,2 114,1 83,7 25,0 11,4 23,2 11,8 6,6
  Poteter daa  0,1 0,9  7,3 1,1 0,1 6,6 2,2 0,4 0,2
  Grovfôr og beite daa  3,7 4,6 1,9  2,5 8,7 2,0 5,1  3,6
  Annet daa  14,3 12,1 37,4 99,6 34,5 5,8 11,1 8,3  2,2
Avlinger pr daa:             
  Bygg kg  450 453 459 468 459 407 410 404 403 401
  Havre kg  510 540 492 458 484 409 407 422 484 437
  Hvete kg  449 478 552 489 520 521 344 494 633 633
  Poteter kg  1600 2571 1100 2966 2855 3000 3388 3382 600 600
  Grovfôr og beite FEm  238 368 254  276 244 325 262  501
  I alt FEm  411 447 464 408 440 382 377 384 403 392
Kornproduksjon, priser:             
  Bygg NOK/kg  1,89 1,96 1,94 1,92 1,93 1,88 1,88 1,89 1,99 2,06
  Havre NOK/kg  1,69 1,63 1,74 1,77 1,73 1,74 1,67 1,71 1,75 1,77
  Hvete NOK/kg  2,36 2,28 2,26 2,31 2,28 2,08 2,08 2,09 2,21 2,21
Variable kostnader NOK/daa  253 259 237 245 243 232 215 223 205 227
Produksjonsinntekt bygg NOK  57553 71358 109551 194953 98263 43844 72546 60131 167816 189811
Produksjonsinntekt havre NOK  28502 40598 91104 188449 76887 36454 80587 59640 24169 31932
Produksjonsinntekt hvete NOK  36020 77942 146477 145045 101991 27394 6756 23452 16480 9155
Produksjonsinntekt oljefrø NOK  1416  12070 37000 10364 3065 2714 3287  
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  244 217 265 287 264 273 316 278 329 306
Dekningsbidrag/daa NOK  1026 957 1066 1113 1062 960 922 934 998 982
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 120067 163247 260571 315535 233767 137014 109720 140370 188906 230622
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 117726 161689 269126 343684 241939 130471 107667 138089 185970 231964
Familiens arbeidsfortj. J NOK  20077 55958 121573 229212 94009 26387 43489 39720 56118 82794
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  53178 110225 181929 252901 162114 72652 66942 85710 110527 155376

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015