Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  Andre bygder  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  100-200  200-300  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    13 9  18 14 56 8 6 21  6 12
Brukers alder år  52 49  50 47 49 51 50 52  45 49
Jordbruksareal daa  153 253  379 721 380 160 240 269  261 312
  Leid daa  7 55  46 287 97 34 24 46  10 18
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  631,3 910,1  1334,2 2413,9 1334,8 617,4 610,2 793,0  777,0 922,2
  Varelager 1000 NOK  42,3 116,1  168,0 450,9 196,6 49,0 69,2 84,7  62,9 127,2
  Maskiner og redskap 1000 NOK  15,1 60,9  78,3 220,3 93,9 86,8 75,3 90,8  49,4 62,3
  Skurtresker 1000 NOK  3,3 20,8  70,1 141,7 62,9 19,9 19,2 20,8  20,9 59,2
  Traktor 1000 NOK  67,5 139,7  176,7 206,8 146,6 44,9 71,1 102,5  33,8 91,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  336,8 347,0  325,1 726,6 423,2 283,4 144,0 259,6  292,6 254,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  166,2 225,6  515,2 665,1 410,8 133,3 228,9 233,9  317,3 327,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  454 676  1075 1690 987 717 960 1011  665 1104
  Familien timer  426 545  1019 1485 890 671 772 904  640 886
Arealbruk:               
  Bygg daa  60,3 82,3  137,3 241,4 132,7 38,4 96,7 80,6  231,3 268,8
  Havre daa  33,7 85,7  94,6 186,4 98,6 78,1 82,7 104,8  16,7 20,0
  Hvete daa  39,4 51,3  111,9 176,6 98,6 13,9 40,5 53,5  6,7 14,2
  Poteter daa      4,9 1,2   0,1   5,9
  Grovfôr og beite daa  11,5 22,8  7,0 24,1 14,6 8,0 10,8 11,1  5,8 2,9
  Annet daa  8,0 10,9  28,0 87,6 34,5 21,4 8,8 18,4   
Avlinger pr daa:               
  Bygg kg  377 453  423 426 424 295 345 382  386 435
  Havre kg  396 450  461 433 441 430 403 412  372 354
  Hvete kg  443 528  565 551 543 519 463 460  291 654
  Poteter kg      2599 2599   2000   3011
  Grovfôr og beite FEm  215 385  281 311 308 150 219 214  52 52
  I alt FEm  386 433  427 414 418 317 348 358  361 425
Kornproduksjon, priser:               
  Bygg NOK/kg  1,78 1,68  1,81 1,80 1,80 1,64 1,68 1,65  1,59 1,67
  Havre NOK/kg  1,52 1,52  1,60 1,54 1,55 1,58 1,49 1,56  1,52 1,53
  Hvete NOK/kg  2,01 2,14  2,18 2,19 2,16 1,96 2,10 2,01  1,82 2,04
Variable kostnader NOK/daa  272 276  274 260 268 228 256 249  187 192
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  41,6 63,0  105,5 186,9 101,9 18,0 56,0 51,5  140,6 194,4
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  21,4 63,5  66,3 125,8 67,9 54,1 49,7 66,0  6,8 9,1
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  34,9 57,3  137,4 205,8 113,9 14,1 39,3 48,6  3,5 18,8
Produksjonsinntekt oljefrø 1000 NOK  9,7 5,8  6,6 46,8 17,0 3,4 4,5 5,7   
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,3 0,3  0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3  0,3 0,3
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  0,8 0,9  1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,9  0,9 1,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -9,8 127,9  243,5 262,1 211,2 -27,2 55,9 89,5  132,9 234,5
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -10,4 124,9  241,2 263,3 208,4 -27,6 49,1 85,7  132,9 235,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -47,1 69,4  200,6 210,8 161,7 -57,1 26,9 55,5  120,5 216,8

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015