Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  Andre bygder  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  100-200  200-300  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    9 8  18 12 48 11 6 22  9 16
Brukers alder år  55 47  49 48 49 49 53 51  48 48
Jordbruksareal daa  149 269  373 636 373 162 247 244  255 301
  Leid daa  12 27  39 152 59 6 32 36  3 18
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  333,0 1011,2  1358,0 2065,0 1259,8 472,4 556,6 626,0  725,9 823,2
  Varelager 1000 NOK  40,6 176,3  187,5 397,9 207,1 37,4 79,2 73,9  69,6 105,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK  15,3 77,9  64,5 203,8 91,1 49,5 47,1 60,1  47,5 66,6
  Skurtresker 1000 NOK  12,0 38,3  91,7 125,9 74,5 13,5 8,3 14,7  23,4 42,5
  Traktor 1000 NOK  31,2 54,6  132,6 167,4 106,5 62,3 98,4 88,1  75,8 86,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  142,3 402,1  374,2 560,8 376,4 178,4 108,9 207,3  214,2 218,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  90,9 262,0  499,8 607,4 400,6 131,2 213,2 181,5  294,9 304,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  586 586  1150 1716 1072 671 932 920  857 1018
  Familien timer  583 484  1041 1430 942 594 900 849  811 853
Arealbruk:               
  Bygg daa  56,9 85,9  137,8 196,3 125,7 57,5 96,2 78,4  220,3 247,5
  Havre daa  50,3 101,1  95,2 144,0 98,0 53,2 86,3 94,2  20,0 30,1
  Hvete daa  24,2 56,1  111,2 186,0 103,3 27,4 50,2 49,3  12,2 15,0
  Poteter daa      8,7 2,2 0,1  0,2   6,4
  Grovfôr og beite daa  7,0 16,5  5,1 15,3 9,8 10,5 5,0 10,7  1,4 0,8
  Annet daa  10,3 9,0  23,7 85,3 33,7 13,8 9,3 10,8  1,3 0,8
Avlinger pr daa:               
  Bygg kg  370 435  393 483 431 338 380 405  349 414
  Havre kg  375 468  434 421 429 312 515 411  406 415
  Hvete kg  412 493  501 485 488 472 452 464  381 568
  Poteter kg      3012 3012 3000  1410   2353
  Grovfôr og beite FEm  196 419  205 322 310 164 281 202  680 680
  I alt FEm  331 420  401 418 405 300 400 368  341 406
Kornproduksjon, priser:               
  Bygg NOK/kg  1,87 1,98  1,94 1,95 1,94 1,79 1,75 1,76  1,82 1,90
  Havre NOK/kg  1,56 1,83  1,75 1,65 1,71 1,77 1,62 1,70  1,47 1,56
  Hvete NOK/kg  2,09 2,35  2,35 2,37 2,34 2,24 2,07 2,22  1,74 1,95
Variable kostnader NOK/daa  259 229  342 255 285 229 286 251  185 208
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  38,7 70,1  102,9 179,1 102,3 33,7 55,7 52,8  136,8 188,1
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  29,1 81,0  66,9 99,7 69,0 26,9 60,8 58,6  11,2 19,0
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  20,1 62,7  130,9 221,5 119,8 28,3 47,1 50,0  8,1 17,4
Produksjonsinntekt oljefrø 1000 NOK  3,0 6,6  15,2 53,2 20,7 3,6 5,1 3,2   
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,3 0,3  0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3  0,2 0,3
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  0,7 1,0  1,0 1,1 1,0 0,7 0,8 0,8  0,9 1,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -35,0 240,2  206,6 275,1 213,3 -13,5 125,7 80,3  172,7 247,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -35,0 242,9  204,1 284,1 213,4 -40,9 124,9 73,6  170,1 257,1
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -69,5 106,2  139,0 216,2 142,3 -83,8 80,9 27,3  128,4 216,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015