Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

  
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    6 6  10 26 11 9 13 14  40
Brukers alder år  47 38  51 48 48 50 42 49  47
Jordbruksareal daa  157 265  385 344 240 158 252 367  310
  Leid daa  17 42  98 92 27 18 36 84  72
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1196,8 3796,7  2342,3 2411,4 1665,1 1119,5 2742,3 2420,3  2223,0
  Varelager 1000 NOK  53,0 153,1  167,4 158,2 105,9 62,9 112,6 164,8  138,5
  Buskap 1000 NOK  204,8 447,1  274,0 301,7 291,0 235,4 357,9 292,3  301,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  27,0 151,5  170,6 132,1 62,1 20,2 118,3 160,5  115,6
  Skurtresker 1000 NOK  8,0 75,0  66,0 84,4 51,9 5,3 73,8 54,7  70,2
  Traktor 1000 NOK  69,2 145,1  147,1 137,9 121,9 64,4 135,7 154,2  133,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  648,7 2329,7  1259,2 1282,7 852,4 589,2 1609,0 1313,6  1187,4
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  186,2 495,2  258,0 314,5 179,9 142,2 335,0 280,2  276,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2288 3171  2932 2811 2893 2418 3047 2993  2857
  Familien timer  2000 2213  2618 2331 2432 2122 2350 2638  2393
Arealbruk:              
  Bygg daa  37,8 171,8  85,7 109,0 190,7 72,8 159,6 135,8  133,8
  Havre daa  38,5 29,7  68,9 60,7 26,1 25,7 46,6 58,2  53,3
  Hvete daa  54,0 38,5  178,5 133,5 4,7 36,0 21,8 130,9  89,3
  Poteter daa  0,8    0,2 0,2 0,8  0,1  0,2
  Annet daa  26,2 25,0  52,1 41,0 18,1 23,0 23,8 41,5  33,4
Avlinger pr daa:              
  Bygg kg  419 431  450 458 350 380 399 380  406
  Havre kg  468 536  559 520 303 468 385 526  470
  Hvete kg  451 508  466 461 477 451 502 463  460
  Poteter kg  1600    1600 2500 1857  2000  1875
  I alt FEm  410 411  431 424 338 399 371 401  398
Avlsgriser (gj.sn.) stk  31,8 65,3  32,1 38,3 38,9 33,8 48,6 36,5  38,5
Smågriskull stk  51 122  55 69 67 56 95 65  71
Salgbare smågriser stk  517 1140  525 677 645 561 885 581  677
Omsatt slaktesvin stk  354 459  580 520 511 414 468 535  504
Innkjøp av svin 1000 NOK  122,3 143,7  340,5 239,5 46,9 93,5 94,2 259,7  173,2
Priser:              
  Bygg NOK/kg  1,93 1,93  1,87 1,91 1,83 1,86 1,86 1,87  1,87
  Havre NOK/kg  1,94 1,59  1,67 1,70 2,05 1,94 1,69 1,66  1,71
  Hvete NOK/kg  2,39 2,29  2,25 2,24 2,01 2,35 2,25 2,25  2,24
  Slaktesvin NOK/kg  22,35 21,83  21,29 21,66 21,02 21,81 21,62 21,02  21,44
  Smågris, salg NOK/stk  866 804  817 819 789 852 820 804  821
Variable kostnader NOK/daa  3958 3489  2784 2741 2707 3976 3185 2650  2760
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  26,0 131,0  70,8 86,9 131,0 49,2 119,5 95,7  98,6
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  34,9 23,8  62,5 51,2 17,7 23,3 31,4 50,0  41,8
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  57,5 43,7  185,7 137,7 4,8 38,6 24,0 134,3  91,4
Produksjonsinntekt oljefrø 1000 NOK  9,9   5,7 8,0  6,6  4,1  5,2
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  216,7 517,6  182,2 266,8 70,7 172,4 306,2 162,1  212,8
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  563,3 781,6  905,5 838,7 808,2 642,7 772,8 838,4  806,3
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  59,9 90,1  149,1 97,0 98,8 57,8 119,0 219,0  131,6
Annet husdyrhold 1000 NOK  7,1 6,0  7,1 6,8 15,1 10,0 13,1 9,4  10,4
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,6  0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,4  0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,1 3,3  2,0 2,3 3,2 3,3 3,3 2,2  2,5
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 180,8 152,5  187,0 203,9 282,9 207,0 211,6 228,1  231,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 169,9 123,7  176,9 193,9 286,2 199,9 199,3 222,7  225,1
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  151,3 108,6  146,2 163,3 251,2 181,4 166,5 185,7  190,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015