Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17a, del 11. Drift og driftsresultat på bruk med melk og
melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    10 133  150 110 11 414
Brukers alder år  52 49  46 45 45 47
Jordbruksareal daa  89 160  248 371 600 258
  Leid daa  19 37  77 149 268 87
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  528,6 1090,0  1458,5 2095,6 4202,0 1559,8
  Varelager 1000 NOK  27,4 61,5  81,1 112,5 158,6 83,9
  Buskap 1000 NOK  90,0 177,5  237,6 297,9 424,1 235,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  41,7 94,4  107,5 192,5 401,0 132,1
  Traktor 1000 NOK  75,4 114,6  150,2 191,2 243,1 150,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  194,7 416,0  572,8 880,2 1996,8 632,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  99,4 225,9  309,4 421,2 978,4 325,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2314 2899  3452 3705 4287 3336
  Familien timer  1833 2343  2715 2887 2517 2614
Arealbruk:          
  Korn daa   2,4  12,4 28,8 101,3 15,6
  Poteter daa   0,4  0,3 1,2  0,6
  Grovfôr og beite daa  88,1 157,1  234,5 339,6 498,2 241,0
  Annet daa  0,7 0,1  0,7 1,1 0,9 0,6
Avlinger pr daa:          
  Korn kg   351  345 418 414 393
  Poteter kg   1502  1384 1455  1453
  Grovfôr og beite FEm  345 400  369 335 310 360
  I alt FEm  342 399  366 340 327 360
Storfehold:          
  Årskyr stk  8,3 13,2  17,2 20,7 28,5 16,9
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  8,9 20,2  26,9 35,3 52,7 27,2
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  0,8 2,9  4,6 6,1 6,9 4,4
  Melk/årsku kg  5967 6584  6759 6709 6464 6676
  Omsatt melk l  44400 76979  103046 122733 163367 100089
  Melkekvote l  47667 78039  103497 125522 173322 101677
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  7,2 7,9  8,3 8,4 7,9 8,2
  Grovfôr/årsku daa  10,7 11,9  13,7 16,4 17,5 14,3
Priser:          
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,61 3,49  3,51 3,57 3,74 3,54
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  27,96 28,78  28,58 28,88 29,86 28,78
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  29,72 33,83  33,62 34,24 33,56 33,89
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  160,1 268,3  361,8 438,3 611,0 353,9
  Driftstilskudd 1000 NOK  52,8 52,9  54,4 59,6 54,3 55,3
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  12,6 22,7  36,0 42,6 55,1 33,4
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  18,0 41,8  56,1 67,6 80,7 54,3
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  12,7 57,6  90,8 134,4 161,2 91,7
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  4,8 13,8  19,5 29,1 28,0 20,1
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  7,0 16,9  13,1 21,9 52,6 17,6
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,3 3,3  2,4 5,1 0,3 3,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,5  0,5 0,4 0,4 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,0 3,0  2,5 2,1 1,7 2,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 87,9 162,0  166,2 194,8 181,7 172,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 66,5 144,3  147,8 182,4 159,9 156,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  60,9 129,5  136,8 167,2 127,5 141,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015