Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17a, del 6. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    6 37  24 11 79
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  354,6 659,8  814,9 1149,3 763,1
  Planteprodukter 1000 NOK  5,8 8,2  12,5 25,2 12,7
  Husdyrprodukter 1000 NOK  189,0 399,0  489,8 702,7 459,4
  Tilskudd 1000 NOK  159,1 247,2  304,3 394,4 282,1
  Andre inntekter 1000 NOK  0,7 5,4  8,3 26,9 9,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  102,9 199,7  248,4 342,1 229,8
  Såvarer 1000 NOK  0,3 2,0  1,9 8,6 2,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  6,2 18,4  27,4 36,6 23,4
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,8 1,5  1,4 3,6 1,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  2,2 6,1  6,3 8,4 6,1
  Fôrmidler 1000 NOK  65,9 127,6  156,8 215,1 145,2
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  13,3 17,7  23,0 32,1 21,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  5,5 11,8  11,0 8,1 10,6
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  8,7 14,6  20,7 29,6 18,8
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  32,2 52,0  76,5 67,5 60,1
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  20,7 22,0  23,7 55,8 27,6
  Traktor 1000 NOK  3,3 7,6  9,3 16,9 9,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  10,7 20,5  23,5 33,1 22,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,5 3,6  4,5 8,5 4,9
  Drivstoff 1000 NOK  4,6 10,1  13,2 24,5 12,9
  Maskinleie 1000 NOK  7,6 6,1  26,1 48,5 18,1
  Jordleie 1000 NOK  0,3 2,1  4,2 5,0 3,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  46,1 55,0  77,4 92,2 67,1
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  232,9 378,6  506,9 694,2 455,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  121,7 281,2  308,0 455,1 307,6
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  3,7 13,9  17,2 35,5 17,6
  Traktor 1000 NOK  15,5 16,3  19,3 29,9 19,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  14,7 33,9  39,0 66,2 38,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,2 2,8  1,9 4,1 2,5
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  13,6 34,1  39,8 69,5 40,0
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  86,7 214,3  230,7 319,4 229,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -0,6 3,3  -1,7 -3,7 0,5
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  12,1 16,3  57,7 35,0 31,1
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  1,6 2,3  20,5 15,6 10,2
+Aksjeutbytte 1000 NOK   6,4  24,6 2,7 10,9
+Lønnsinntekter 1000 NOK  197,5 234,7  149,5 160,3 195,2
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  27,0 34,3  30,9 16,5 29,8
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   3,1  5,2 23,2 6,3
+Renteinntekter 1000 NOK  3,4 6,2  3,0 1,3 4,3
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  32,0 24,0  42,9 69,3 37,8
=Nettoinntekt 1000 NOK  295,7 496,8  477,5 501,0 479,5
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -5,5 221,3  61,6 105,9 134,5
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  212,3 727,7  387,1 59,3 479,5
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -2,1 28,8  5,5 44,2 17,3
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  469,1 1136,3  1343,9 2348,7 1346,8
  Skogbruk 1000 NOK  13,7 52,3  46,2 77,5 50,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  94,8 250,4  225,1 157,9 214,8
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  336,8 589,7  509,8 555,8 547,2
  Krav og kontanter 1000 NOK  275,5 497,6  437,3 260,9 427,0
  Eiendeler i alt 1000 NOK  1189,8 2526,3  2562,3 3400,7 2586,1
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  99,4 109,4  273,4 454,1 216,0
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  729,9 542,6  961,3 1405,0 826,8
  Egenkapital 1000 NOK  360,5 1874,3  1327,6 1541,6 1543,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015