Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17a, del 6. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    30 18  12 67
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  763,2 931,0  1277,9 960,4
  Planteprodukter 1000 NOK  5,5 13,3  24,5 13,8
  Husdyrprodukter 1000 NOK  473,0 572,8  811,6 603,5
  Tilskudd 1000 NOK  272,5 337,5  403,3 328,3
  Andre inntekter 1000 NOK  12,2 7,4  38,5 14,9
Variable kostnader i alt 1000 NOK  230,6 280,4  393,9 294,6
  Såvarer 1000 NOK  2,0 2,0  4,3 2,9
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  24,0 25,3  47,1 31,5
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,4 1,6  2,3 1,9
  Konserveringsmidler 1000 NOK  6,4 7,5  8,2 7,0
  Fôrmidler 1000 NOK  143,8 177,7  250,3 184,8
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  20,7 28,4  44,0 29,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  15,9 9,2  12,4 14,9
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  16,4 28,6  25,4 22,6
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  59,6 73,6  71,5 67,9
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  25,7 21,2  36,4 28,5
  Traktor 1000 NOK  9,4 11,0  24,3 14,3
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  25,9 25,2  32,9 27,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,4 4,5  7,4 5,2
  Drivstoff 1000 NOK  12,2 14,8  24,2 17,0
  Maskinleie 1000 NOK  16,8 33,1  43,4 31,0
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  3,4 3,9  4,4 3,5
  Andre faste kostnader 1000 NOK  62,0 79,6  92,9 74,3
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  449,1 547,4  731,3 563,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  314,1 383,6  546,7 396,9
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  17,2 17,5  21,8 20,2
  Traktor 1000 NOK  15,0 18,7  28,5 19,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  33,7 41,0  62,9 46,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,0 0,9  3,0 1,8
Kalkulert rente 5,0 % 1000 NOK  59,2 75,8  114,7 86,5
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  246,1 305,5  430,5 308,5
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  1,1 -0,1  -0,3 0,4
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  15,6 19,4  31,9 18,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  2,3 6,5  3,8 2,8
+Aksjeutbytte 1000 NOK  10,6 11,1  2,2 8,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  311,9 195,6  282,9 264,2
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  42,2 24,7  1,1 27,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  1,0 4,0  9,4 3,2
+Renteinntekter 1000 NOK  16,3 26,3  8,3 16,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  31,6 53,6  77,7 54,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  615,6 539,4  692,1 595,8
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  112,4 168,5  117,9 130,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  816,7 1076,3  214,9 739,0
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -20,6 -31,1  90,5 13,2
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  1223,4 1528,5  2371,1 1797,5
  Skogbruk 1000 NOK  60,1 53,7  25,4 46,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  347,5 643,4  141,0 373,2
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  718,4 406,2  608,9 615,4
  Krav og kontanter 1000 NOK  546,0 695,5  323,5 543,9
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2895,3 3327,3  3469,9 3376,8
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  124,4 325,7  368,3 242,0
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  652,1 819,1  1412,1 1059,9
  Egenkapital 1000 NOK  2118,8 2182,4  1689,5 2074,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015