Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17a, del 6. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder Andre bygder 
  

 

 

 

 
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    15 19  8 43 28 27 6 61
Produksjonsinntekter i alt NOK  591155 757298  894937 734605 657621 765578 1048663 743868
  Planteprodukter NOK  8714 25871  36059 23492 7853 9923 29881 10936
  Husdyrprodukter NOK  347060 439569  526001 428106 358705 429058 582672 411874
  Tilskudd NOK  231165 287385  325699 277897 278878 318726 432167 311593
  Andre inntekter NOK  4216 4472  7179 5109 12185 7871 3943 9465
Variable kostnader i alt NOK  158489 210536  280925 210123 173008 228995 337004 213920
  Såvarer NOK  3338 5613  8954 5514 3085 5161 8223 4509
  Handelsgjødsel og kalk NOK  18636 24727  32331 24864 20251 27770 32806 24814
  Plantevernmidler NOK  788 1751  2130 1445 526 1178 2250 984
  Konserveringsmidler NOK  7059 8407  8838 7938 6573 10087 12596 8720
  Fôrmidler NOK  100247 122496  175518 126398 108308 135597 191805 128600
  Diverse til husdyrholdet NOK  13825 20596  18507 18344 16542 20842 22036 18986
  Innkjøp av dyr NOK  823 12108  17680 9658 3715 12131 44139 11416
  Andre forbruksartikler NOK  13771 14837  16966 15963 14007 16229 23151 15890
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid NOK  62745 70370  68143 69363 81703 89369 107028 87587
  Maskiner og redskaper NOK  17345 25196  27097 23598 18745 23221 34033 22230
  Traktor NOK  9205 13063  11048 11639 10423 11471 24199 12241
  Driftsbygninger NOK  17942 26382  13356 21872 19063 21760 34637 21789
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  4581 5440  4966 4957 2992 5395 4833 4237
  Drivstoff NOK  10166 9976  13221 11625 10924 12606 18542 12418
  Maskinleie NOK  10487 11138  16872 11729 11223 14123 16729 13048
  Jordleie NOK  2419 7420  4418 6263 2239 6612 5614 4507
  Andre faste kostnader NOK  49246 61355  66415 58249 53978 61832 76117 59632
Registrerte kostnader i alt NOK  342624 440874  506461 429418 384298 475384 658736 451609
Resultat før avskrivning NOK  248531 316424  388476 305186 273323 290194 389928 292260
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper NOK  11010 16134  20226 15987 12817 15940 24123 15311
  Traktor NOK  10734 16571  15729 14574 16735 18525 27284 18565
  Driftsbygninger NOK  22604 32194  53932 33425 31237 27828 45873 31168
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1540 916  836 1098 1900 1130 732 1444
Kalkulert rente 7,0 % NOK  54780 80338  109834 78409 74441 76512 107447 78604
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  202644 250607  297754 240103 210634 226770 291917 225772
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  15449 13827  49664 20832 12570 21153 27402 17828
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  1653 7296  10164 5721 14952 16123 49073 18827
+Driftsoverskudd annen næring NOK  7387 3523   4133 9431 9885 4942 9191
+Aksjeutbytte NOK  62 318  50 171 14819 293 731 7003
+Lønnsinntekter NOK  69995 93797  113627 88076 125538 133132 62110 122661
+Pensjoner/sykepenger NOK  36910 9708  19575 20807 15255 16592 4965 14835
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  6790    2368 2256 453 16255 2835
+Renteinntekter NOK  15693 8986  10956 11587 25476 10372 13913 17653
-Gjeldsrenter og kår NOK  35641 58070  94780 58144 46775 49525 70771 50352
=Nettoinntekt NOK  320941 329992  407008 335654 384156 385248 400537 386251
Endring i egenkapital (sparing) NOK  10414 11117  44231 16139 61975 26897 79426 48165
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  276100 176521  -6050 178574 547197 248653 378702 398482
  Endring i arbeidskapital NOK  -28040 17430  -105975 -22227 -21243 -19344 30395 -15323
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk NOK  787087 1164130  1600442 1136464 1058393 1102638 1543807 1125722
  Skogbruk NOK  31991 57317  77656 50933 47969 78985 58413 62725
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  66948 54108  72522 60755 74356 65841 76772 70824
  Hovedbygning og privat NOK  334341 388687  242170 339179 351725 378383 717232 399476
  Krav og kontanter NOK  313931 209349  128981 228452 535336 260096 316988 392032
  Eiendeler i alt NOK  1534298 1873591  2121770 1815782 2067780 1885942 2713211 2050780
  Kortsiktig gjeld NOK  179295 196055  379094 227782 174639 200492 247079 193207
  Langsiktig gjeld NOK  352716 607789  923424 589011 499826 574579 834705 565852
  Egenkapital NOK  1002287 1069747  819252 998990 1393316 1110871 1631427 1291720

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015