Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agder/Rogaland   Vestlandet   Alle
  

 

 

 

  

 

 

 

   Andre bygder  Andre bygder      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  200-300  Alle  200-300  Alle  100-200  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    7 14  6 9 13 26 6 23  20 54
Brukers alder år  50 49  38 40 52 49 54 50  45 48
Jordbruksareal daa  264 214  256 218 139 176 86 138  254 197
  Leid daa  105 73  66 47 37 73 20 26  91 66
Eiendeler i jordbruket NOK  1260009 1018718  1588175 1326594 905679 1065488 539627 853113  1406429 1086463
  Varelager NOK  65016 58895  87154 76989 52814 54499 36379 51286  73634 61689
  Buskap NOK  222332 195804  219728 207983 166378 171023 117376 167576  217875 189150
  Maskiner og redskap NOK  89313 77729  106176 88789 65193 80675 34414 58213  98282 75112
  Traktor NOK  125565 120197  112414 130637 82904 85682 82459 101248  107919 102504
  Driftsbygninger NOK  559997 416304  510995 409222 353390 481487 192649 317843  584961 445008
  Jord, veg, osv. NOK  197785 149789  551708 412974 185000 192123 76351 156948  323759 213001
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3837 3523  3576 3453 3446 3619 2962 3278  3854 3593
  Familien timer  2867 2782  2859 2680 2611 2861 2617 2545  2961 2837
Arealbruk:               
  Korn daa             
  Poteter daa  0,4 0,6  0,1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,5  0,3 0,4
  Grovfôr og beite daa  262,6 212,3  256,3 217,5 138,9 175,6 85,9 137,7  252,7 196,1
  Annet daa  1,4 0,7    0,4 0,2  0,2  0,5 0,3
Avlinger pr daa:               
  Korn kg             
  Poteter kg  1500 1138  1800 1475 1430 1470 1600 1194  1420 1292
  Grovfôr og beite FEm  284 330  336 354 378 341 425 396  318 345
  I alt FEm  283 328  336 354 377 341 425 395  317 344
Melkeproduksjon og sauehold:               
  Årskyr stk  11,7 10,6  14,3 13,4 10,5 10,3 7,6 10,2  13,0 11,3
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  21,4 18,8  20,8 18,6 15,7 14,7 10,5 15,2  19,8 17,1
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,8 2,6  1,3 2,0 1,9 2,0 0,8 2,2  2,1 2,2
  Melk/årsku kg  6270 5988  6553 6653 6434 6149 5131 6427  6415 6314
  Omsatt melk l  62868 55784  82493 77794 58286 54099 34992 56902  71854 61969
  Vinterfôra sauer stk  54 47  71 69 46 54 41 48  62 56
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,4  1,3 1,3 1,4 1,3 1,1 1,4  1,4 1,4
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1511 1343  1741 1737 1273 1338 945 1326  1668 1473
Priser:               
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,35 3,28  3,30 3,33 3,36 3,36 3,17 3,33  3,34 3,33
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  24,56 24,78  25,37 25,45 25,73 25,62 26,47 25,39  25,14 25,30
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  30,39 30,56  27,85 28,73 31,98 31,54 30,38 31,16  30,01 30,65
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  32,52 31,70  30,93 30,66 29,19 29,44 28,84 29,75  31,52 30,42
  Ull NOK/kg  32,94 33,11  35,54 34,88 35,53 33,16 31,60 35,02  33,74 33,81
Produksjonsinntekt melk NOK  210616 182978  272034 259122 195968 181569 110894 189248  239809 206248
  Driftstilskudd NOK  55000 55705  55000 55000 55000 54740 53872 55631  55000 55245
  Andre tilskudd melk NOK  22197 20416  15142 15119 19589 18364 12249 17342  17810 19331
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  34056 29367  36843 33785 27665 27804 20521 27277  37045 30768
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  61343 52634  32871 33595 29460 32420 12299 30867  40778 35614
  Tilskudd storfekjøtt NOK  22115 21465  13417 15403 12897 13424 5422 14728  16471 15730
Produksjonsinntekt livdyr storfe NOK  13038 9109  16936 13195 16614 12591 8123 11378  17418 12793
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt NOK  52637 46968  51919 51668 36513 39450 24718 40003  53156 45733
  Tilskudd sauekjøtt NOK  14152 13270  14410 14719 11271 12192 8249 11894  14193 13236
Produksjonsinntekt livdyr sau NOK  7149 4783  2400 1733 6265 5147 1705 4462  4618 4349
Produksjonsinntekt ull NOK  9270 7879  10955 10908 8308 8778 5024 8479  10271 9403
Annet husdyrhold NOK  1343 797  1983 9287 1308 1555  3932  1861 2503
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  493 503  380 452 517 437 627 551  428 448
Dekningsbidrag/daa NOK  2095 2262  2107 2389 3100 2498 3412 3089  2147 2416
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 130732 131413  134227 142617 127296 125948 111358 131074  135704 133231
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 103153 110041  118561 134039 104566 105768 93540 114616  115484 115592
Familiens arbeidsfortjeneste J/årsverk NOK  64043 74723  86526 99797 73190 69400 70617 84283  76757 81943

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015