Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    20 34  18 73
Brukers alder år  47 45  45 45
Jordbruksareal daa  170 234  350 243
  Leid daa  42 80  183 94
Eiendeler i jordbruket NOK  917605 1116307  1306696 1111710
  Varelager NOK  51944 63595  82846 64867
  Buskap NOK  158655 179872  227720 185234
  Maskiner og redskap NOK  65751 106698  162216 107950
  Traktor NOK  88126 135088  97578 112443
  Driftsbygninger NOK  388727 427377  560215 455627
  Jord, veg, osv. NOK  164402 203677  176122 185588
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3040 3370  4037 3430
  Familien timer  2566 2755  3035 2764
Arealbruk:        
  Korn daa   0,8   0,4
  Poteter daa  1,1 0,8  0,9 0,9
  Grovfôr og beite daa  168,4 229,9  348,0 240,3
  Annet daa  0,6 2,3  1,1 1,5
Avlinger pr daa:        
  Korn kg   263   263
  Poteter kg  991 909  659 873
  Grovfôr og beite FEm  316 297  254 286
  I alt FEm  315 294  253 284
Storfehold:        
  Årskyr stk  11,7 14,0  16,5 13,9
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  17,8 20,5  25,7 21,0
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,9 2,6  3,7 3,0
  Melk/årsku kg  6077 6103  6246 6131
  Omsatt melk l  64611 78307  94584 78063
  Kraftfôr/årsku NOK  9654 9096  9833 9448
  Grovfôr/årsku daa  14,3 16,5  21,1 17,3
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,32 3,29  3,30 3,30
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  23,60 23,90  23,77 23,78
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  27,83 27,94  27,66 27,82
Produksjonsinntekt melk NOK  214310 257844  312400 257774
  Driftstilskudd NOK  60500 60500  60500 60575
  Andre tilskudd melk NOK  60083 75502  96352 75643
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  29307 32288  39461 33208
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  41543 42063  57811 45969
  Tilskudd kjøtt NOK  35267 35228  49068 38441
Produksjonsinntekt livdyr NOK  4531 6173  6725 5775
Annet husdyrhold NOK  1324 1336  6797 2661
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  422 426  317 389
Dekningsbidrag/daa NOK 2665 2171  1789 2134
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 154573 142279  151828 147333
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 140835 123626  131500 129402
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  112887 103624  111162 106620

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015