Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk     16  18   9  44  24  21  10  55
Brukers alder år   51  50   47  50  46  45  47  46
Jordbruksareal daa   165  247   341  243  168  248  361  234
  Leid daa   22  67   72  60  32  83  101  64
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK   809,0  1144,3   1599,5  1138,2  1099,7  1204,2  1468,0  1206,5
  Varelager 1000 NOK   64,7  88,7   99,8  85,1  76,0  92,1  129,0  91,8
  Buskap 1000 NOK   198,8  240,4   290,4  238,7  198,7  248,3  337,1  242,8
  Maskiner og redskap 1000 NOK   51,0  87,6   140,0  90,6  60,2  85,8  110,3  79,1
  Traktor 1000 NOK   77,8  111,9   79,0  96,3  90,4  160,0  89,6  116,8
  Driftsbygninger 1000 NOK   270,5  427,5   758,0  446,1  493,7  429,8  527,2  475,4
  Jord, veg, osv. 1000 NOK   146,1  188,2   232,5  181,5  180,8  188,2  274,8  200,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer   3139  3632   3250  3378  3468  3545  3957  3586
  Familien timer   2533  3073   2704  2788  2816  2725  2981  2811
Arealbruk:                  
  Korn daa   5,2  25,5   85,1  29,7  2,1  11,5  35,2  11,7
  Poteter daa   0,4  0,3   1,2  0,5  0,5    0,7  0,3
  Grovfôr og beite daa   159,3  221,5   255,1  212,9  165,1  236,0  325,0  221,2
  Annet daa   0,3  0,1     0,1  0,8  0,3    0,5
Avlinger pr daa:                  
  Korn kg   413  400   410  407  311  404  450  422
  Poteter kg   2154  1480   3273  2551  1690    2500  1995
  Grovfôr og beite FEm   447  418   394  418  430  372  372  391
  I alt FEm   445  416   399  417  427  373  380  392
Storfehold:                  
  Årskyr stk   14,7  16,4   19,1  16,3  14,0  16,5  20,1  16,1
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk   21,1  27,3   32,6  26,6  22,3  27,3  37,2  27,0
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk   4,8  5,6   9,0  6,4  4,5  6,9  12,0  6,8
  Melk/årsku kg   6275  6503   6583  6439  6485  6131  6443  6337
  Omsatt melk l   82411  93919   107831  92406  79594  90479  117074  90565
  Melkekvote l   82560  92823   104864  91397  78887  92192  116723  90846
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK   7,0  7,4   9,2  7,8  8,0  7,8  9,5  8,3
  Grovfôr/årsku daa   10,8  13,5   13,4  13,0  11,8  14,3  16,2  13,8
Priser:                  
  Melk uten tilskudd NOK/l   3,55  3,55   3,49  3,54  3,46  3,49  3,49  3,48
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg   24,87  25,05   25,39  25,05  25,32  25,28  25,81  25,44
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg   30,06  30,47   30,50  30,37  30,28  30,75  30,75  30,61
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK   292,6  333,0   376,8  326,8  275,2  315,6  408,7  314,9
  Driftstilskudd 1000 NOK   57,7  61,5   61,5  60,1  61,5  58,6  61,5  60,4
  Andre tilskudd melk 1000 NOK   12,5  12,0   11,6  12,0  23,0  23,5  29,6  24,4
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK   39,0  40,0   54,5  44,4  33,5  46,4  59,6  43,2
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK   60,6  73,7   131,9  83,8  63,2  95,9  152,8  92,0
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK   15,8  16,9   37,1  22,2  23,7  30,9  54,4  32,0
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK   12,5  21,4   6,4  14,9  15,9  5,8  12,5  11,5
Annet husdyrhold 1000 NOK     2,0     0,8  0,3      0,1
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK   0,4  0,4   0,4  0,4  0,5  0,4  0,4  0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  3,0  2,4   2,1  2,4  3,0  2,4  2,1  2,5
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK  190,6  169,6   202,2  182,7  150,3  180,9  199,1  171,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK  177,7  157,5   189,2  169,6  137,0  167,8  190,3  158,7
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK   148,6  128,7   154,2  138,4  106,0  134,9  152,3  125,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015