Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  50-100  100-200  Alle

 

Antall bruk     7  12   21  10  14  26
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK   467,1  622,7   551,9  493,2  613,5  552,6
  Planteprodukter 1000 NOK   2,5  5,0   4,1  3,4  5,9  4,8
  Husdyrprodukter 1000 NOK   131,1  187,5   159,5  141,1  181,8  159,1
  Tilskudd 1000 NOK   325,2  427,3   383,9  337,6  420,7  381,7
  Andre inntekter 1000 NOK   8,3  2,8   4,4  11,1  5,2  7,1
Variable kostnader i alt 1000 NOK   95,5  132,4   113,9  101,3  127,0  112,5
  Såvarer 1000 NOK   0,5  1,8   1,3  0,3  1,5  1,0
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK   8,2  9,6   9,0  7,5  10,0  8,9
  Plantevernmidler 1000 NOK   0,5  0,6   0,5  0,5  0,5  0,5
  Konserveringsmidler 1000 NOK   3,3  4,3   3,9  4,0  4,1  4,0
  Fôrmidler 1000 NOK   70,0  98,0   83,6  76,5  93,6  83,3
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK   3,6  5,6   4,6  3,3  5,3  4,3
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   0,6  1,4   1,3  0,5  1,3  1,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK   8,8  11,2   9,8  8,6  10,8  9,5
Faste kostnader, registrerte:              
  Leid arbeid 1000 NOK   41,1  62,2   51,8  49,5  61,7  54,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK   8,1  24,8   18,6  11,0  22,7  17,8
  Traktor 1000 NOK   11,6  11,5   11,1  8,8  11,0  9,8
  Driftsbygninger 1000 NOK   7,8  24,5   18,4  10,2  23,9  18,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK   1,3  2,3   1,7  1,0  2,3  1,7
  Drivstoff 1000 NOK   5,4  10,5   8,3  5,5  10,6  8,2
  Maskinleie 1000 NOK   2,8  3,7   3,2  3,8  3,5  3,5
  Jordleie 1000 NOK   0,1  0,5   0,4  0,1  0,7  0,5
  Andre faste kostnader 1000 NOK   40,3  55,9   49,5  40,3  52,5  47,1
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK   214,1  328,3   276,9  231,5  315,9  273,6
Resultat før avskrivning 1000 NOK   253,0  294,4   275,0  261,7  297,6  279,0
Avskrivninger:              
  Maskiner og redskaper 1000 NOK   4,5  16,9   12,6  5,3  18,2  13,0
  Traktor 1000 NOK   11,6  19,1   16,5  9,9  20,1  16,0
  Driftsbygninger 1000 NOK   20,5  22,2   21,5  19,5  21,9  20,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK   1,3  0,4   0,7  1,7  0,6  1,0
Kalkulert rente 7,0 % 1000 NOK   33,1  53,2   46,7  38,0  54,2  48,0
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK   215,2  235,8   223,7  225,3  236,8  228,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK   0,2  -0,9   -0,4  -1,9  -0,9  -1,2
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK   2,6  11,7   7,6  10,1  9,9  9,2
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK   6,6  13,3   9,8  7,7  11,6  9,2
+Aksjeutbytte 1000 NOK     0,2   0,1  1,8  0,5  1,0
+Lønnsinntekter 1000 NOK   189,3  134,2   157,9  143,4  162,7  157,3
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK   0,5  39,9   23,0  0,6  34,2  18,6
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK     11,0   6,3  0,3  9,4  5,2
+Renteinntekter 1000 NOK   4,2  6,4   5,2  5,5  5,9  5,5
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK   39,5  47,1   44,1  35,7  50,8  44,3
=Nettoinntekt 1000 NOK   379,2  404,3   389,0  357,0  419,4  388,6
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK   60,3  8,1   20,9  62,0  3,2  22,5
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK   65,2  60,2   55,5  102,9  62,8  72,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK   33,2  -3,2   7,0  31,7  -1,9  9,3
Balanse pr 31/12:              
  Jordbruk 1000 NOK   461,1  774,4   668,6  527,1  791,9  687,6
  Skogbruk 1000 NOK   6,0  37,5   24,0  18,3  32,6  25,1
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK   5,1  126,1   78,1  31,1  154,0  98,4
  Hovedbygning og privat 1000 NOK   397,3  242,1   298,3  395,1  312,4  342,4
  Krav og kontanter 1000 NOK   90,5  161,4   127,0  108,4  148,6  125,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK   959,9  1341,6   1196,1  1080,0  1439,4  1278,9
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK   59,2  146,0   110,5  66,5  130,2  101,6
  Langsiktig gjeld 1000 NOK   457,8  561,8   528,9  388,8  635,7  536,5
  Egenkapital 1000 NOK   442,9  633,8   556,7  624,7  673,5  640,8

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015