Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  50-100  100-200  Alle

 

Antall bruk    6 7  15 7 12 22
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  513,3 692,1  615,4 502,9 668,1 607,4
  Planteprodukter 1000 NOK  1,6 1,5  2,1 1,5 4,6 3,7
  Husdyrprodukter 1000 NOK  166,2 248,9  210,1 162,5 239,1 213,5
  Tilskudd 1000 NOK  336,5 434,4  393,3 331,1 419,7 382,7
  Andre inntekter 1000 NOK  9,1 7,3  9,9 7,8 4,7 7,4
Variable kostnader i alt 1000 NOK  116,5 162,4  137,8 117,7 148,4 134,0
  Såvarer 1000 NOK  0,6 1,3  0,9 0,5 1,3 0,9
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  10,1 16,1  13,0 9,9 14,9 12,7
  Plantevernmidler 1000 NOK       0,1 
  Konserveringsmidler 1000 NOK  4,6 5,9  5,0 4,6 5,0 4,6
  Fôrmidler 1000 NOK  78,2 116,6  97,4 79,6 104,6 94,4
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  5,6 6,3  5,8 5,8 6,9 6,3
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  2,8 3,4  2,7 2,4 3,4 2,6
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  14,5 12,9  13,0 14,9 12,2 12,6
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  58,3 75,7  66,3 56,0 71,3 63,7
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  10,6 12,0  13,0 10,1 14,0 13,9
  Traktor 1000 NOK  2,6 9,9  7,4 2,2 10,0 7,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  4,3 27,9  16,7 5,3 27,8 18,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,6 1,6  3,4 4,8 2,9 3,8
  Drivstoff 1000 NOK  8,4 9,5  10,7 7,6 12,6 11,5
  Maskinleie 1000 NOK  11,8 27,9  25,9 11,4 18,5 19,3
  Jordleie 1000 NOK   0,5  0,2  0,5 0,3
  Andre faste kostnader 1000 NOK  58,9 61,0  60,9 55,7 54,5 55,5
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  277,0 388,4  342,4 270,7 360,5 328,1
Resultat før avskrivning 1000 NOK  236,2 303,7  273,1 232,2 307,6 279,2
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  6,3 14,8  11,9 5,7 14,0 11,2
  Traktor 1000 NOK  10,4 14,0  11,9 8,9 15,8 13,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  21,5 30,6  27,2 19,2 25,5 23,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,3 1,0  1,0 1,2 1,3 1,3
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  15,2 25,0  21,2 13,9 24,7 21,1
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  196,6 243,3  221,1 197,2 251,0 230,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,7 -2,2  -0,9 0,6 -1,8 -0,7
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  -0,3 1,2    15,0 8,5
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  10,8 62,8  34,1 9,2 56,0 33,8
+Aksjeutbytte 1000 NOK   6,9  3,2  16,3 9,0
+Lønnsinntekter 1000 NOK  281,3 157,3  217,6 241,3 147,9 182,9
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  2,3 24,7  13,3 2,0 14,4 9,1
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  20,5 6,4  12,3 17,6 8,4 11,0
+Renteinntekter 1000 NOK  1,0 2,0  1,4 0,9 2,9 2,0
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  23,4 29,7  27,2 21,0 31,5 26,7
=Nettoinntekt 1000 NOK  489,7 472,8  474,9 447,8 478,7 459,2
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  19,6 -10,6  6,4 13,6 63,5 45,1
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  160,3 63,0  104,5 146,2 241,3 204,1
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -10,5 -4,7  -15,1 -9,8 -46,5 -33,3
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  522,8 831,1  704,1 478,0 823,6 701,3
  Skogbruk 1000 NOK  10,6 31,8  31,7 9,4 36,1 34,6
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  12,2 177,9  97,4 10,5 207,3 129,0
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  461,5 408,3  420,0 447,3 504,5 464,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  218,6 193,1  214,3 196,2 328,8 279,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  1225,7 1642,2  1467,6 1141,3 1900,4 1608,4
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  101,2 185,7  158,7 90,3 206,9 164,5
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  601,2 710,1  649,2 534,6 712,4 611,5
  Egenkapital 1000 NOK  523,3 746,4  659,8 516,4 981,1 832,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015