Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder 
  

 

 

 

 
Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    6 10  20 12 19 8 39
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2650,4 3328,5  2723,2 1641,1 2502,1 3898,6 2523,7
  Planteprodukter 1000 NOK  92,5 111,7  105,9 16,5 20,6 95,3 34,6
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1900,7 2379,6  1920,3 1044,7 1687,4 2779,8 1713,7
  Tilskudd 1000 NOK  622,0 741,8  636,3 550,8 679,8 914,3 688,2
  Andre inntekter 1000 NOK  35,1 95,4  60,7 29,2 114,3 109,2 87,1
Variable kostnader i alt 1000 NOK  899,3 1150,5  921,6 565,8 905,0 1375,4 897,1
  Såvarer 1000 NOK  24,0 37,8  27,8 10,9 14,8 29,3 16,5
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  105,0 135,6  107,8 56,4 96,3 156,2 96,3
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,1 9,1  5,7 0,8 2,0 3,9 2,0
  Konserveringsmidler 1000 NOK  15,8 26,0  18,5 15,6 15,4 22,6 16,9
  Fôrmidler 1000 NOK  536,6 708,8  560,8 319,7 578,6 896,8 564,2
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  110,7 137,5  110,4 86,4 104,4 150,9 108,4
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  46,2 9,8  21,7 27,6 20,4 22,1 23,0
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  59,9 85,9  68,9 48,4 73,0 93,6 69,7
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  148,3 122,0  121,9 143,5 197,8 131,9 167,6
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  45,1 78,0  56,3 37,7 52,3 55,9 48,5
  Traktor 1000 NOK  30,5 48,8  37,1 27,4 33,4 62,8 37,6
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  70,2 133,4  95,4 44,4 112,7 139,2 97,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  15,2 20,4  15,3 8,3 10,6 10,8 9,9
  Drivstoff 1000 NOK  56,3 73,2  57,6 30,9 64,6 88,5 59,2
  Maskinleie 1000 NOK  184,6 264,3  196,3 48,2 149,7 190,2 126,8
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  65,1 119,7  80,9 15,4 62,9 88,1 53,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  165,4 238,0  190,4 123,4 173,4 242,5 172,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1679,9 2248,3  1772,7 1045,2 1762,4 2385,2 1669,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  970,4 1080,2  950,5 595,9 739,7 1513,4 854,2
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  68,9 77,5  64,2 38,8 55,8 96,6 58,9
  Traktor 1000 NOK  57,5 50,8  47,4 38,7 37,3 109,4 52,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  194,0 270,9  201,5 94,4 190,4 321,9 187,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,6 3,3  2,8 1,3 2,3 1,2 1,8
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  125,5 155,0  122,8 63,7 106,7 192,3 111,0
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  646,5 677,7  634,6 422,8 453,9 984,3 553,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  8,5 35,0  23,4 12,3 -0,3 12,5 6,2
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  39,8 100,0  75,2 62,8 43,5 88,0 58,5
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK   49,0  26,8 13,0 -5,7 5,3 2,3
+Aksjeutbytte 1000 NOK  17,3 10,1  13,6 27,6 6,6 27,3 17,3
+Lønnsinntekter 1000 NOK  422,2 497,2  423,2 175,3 314,5 356,1 280,2
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  2,2 84,6  77,5 35,9 55,7 43,4 47,1
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  18,5 10,3  10,7 1,5 19,2 4,7 10,8
+Renteinntekter 1000 NOK  7,6 13,8  12,6 12,6 4,9 8,3 8,0
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  125,2 220,2  169,1 60,0 152,2 202,1 134,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  1037,3 1257,6  1128,5 703,7 740,1 1327,7 849,4
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  80,3 209,2  160,8 174,9 101,8 41,8 112,0
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1363,3 1810,5  1608,2 1467,8 710,3 1811,0 1169,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  316,3 -263,1  -19,5 -64,3 -426,4 -254,6 -279,8
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  6524,2 7985,3  6321,6 3508,2 5617,2 9904,5 5847,7
  Skogbruk 1000 NOK  150,6 363,8  245,4 141,2 232,0 462,2 251,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  163,1 655,0  419,1 548,7 660,0 932,5 681,7
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  887,0 2071,4  1526,7 1141,9 855,1 796,1 931,2
  Krav og kontanter 1000 NOK  1529,1 1968,1  1767,9 1223,4 967,3 1408,3 1136,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  9254,0 13043,6  10280,7 6563,4 8331,6 13503,5 8848,5
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  710,1 981,9  803,8 249,6 1005,6 939,6 759,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  3272,2 6248,5  4425,5 1626,2 3761,1 5127,0 3384,4
  Egenkapital 1000 NOK  5271,7 5813,2  5051,4 4687,7 3565,0 7436,9 4704,7