Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17a, del 12. Drift og driftsresultat på bruk med melk og
melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    29 71  116 98 314
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1203,5 1682,8  2241,2 3723,0 2481,6
  Planteprodukter 1000 NOK  23,3 28,2  38,4 68,2 44,0
  Husdyrprodukter 1000 NOK  706,5 1059,5  1446,4 2456,1 1605,7
  Tilskudd 1000 NOK  445,0 566,0  709,0 1123,0 781,5
  Andre inntekter 1000 NOK  28,6 29,1  47,4 75,8 50,4
Variable kostnader i alt 1000 NOK  378,6 577,5  782,3 1311,3 863,8
  Såvarer 1000 NOK  4,9 7,5  13,4 26,3 15,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  31,6 54,8  73,1 122,5 80,5
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,7 1,7  1,7 3,7 2,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK  5,6 12,9  10,3 18,8 13,1
  Fôrmidler 1000 NOK  243,8 362,7  493,6 836,0 547,8
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  44,3 66,2  83,2 121,8 87,8
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  12,1 25,6  40,6 77,0 45,9
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  34,4 46,1  66,4 105,2 70,9
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  79,7 137,4  143,6 241,9 167,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  29,6 44,6  49,0 89,9 59,0
  Traktor 1000 NOK  15,8 22,8  28,8 49,7 32,8
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  35,0 49,3  83,8 133,4 87,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  6,2 9,6  13,0 14,4 12,1
  Drivstoff 1000 NOK  21,2 33,5  50,5 89,0 56,0
  Maskinleie 1000 NOK  45,2 54,0  104,3 221,0 123,9
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  15,5 17,0  47,6 93,5 52,1
  Andre faste kostnader 1000 NOK  110,9 132,7  162,6 250,1 178,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  737,8 1078,4  1465,5 2494,4 1631,9
Resultat før avskrivning 1000 NOK  465,7 604,3  775,7 1228,7 849,7
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  30,7 44,1  61,0 102,9 67,4
  Traktor 1000 NOK  31,5 39,7  43,9 57,6 46,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  49,7 87,2  152,5 280,4 168,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,0 2,1  2,2 3,2 2,5
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  38,9 61,2  95,5 167,0 104,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  351,7 431,2  516,1 784,6 565,5
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  13,9 15,0  17,8 10,9 14,6
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  15,4 58,7  45,3 75,4 55,0
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  3,9 5,5  19,3 21,6 15,5
+Aksjeutbytte 1000 NOK  15,2 17,1  10,5 15,6 14,0
+Lønnsinntekter 1000 NOK  413,4 298,1  308,3 327,5 321,7
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  72,9 50,3  43,8 60,0 53,0
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  2,7 1,2  10,4 14,6 8,9
+Renteinntekter 1000 NOK  10,4 10,0  4,8 10,2 8,2
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  56,5 66,6  121,6 221,5 134,3
=Nettoinntekt 1000 NOK  842,8 820,4  854,8 1098,9 922,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  128,0 156,2  146,0 277,1 187,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  2334,2 1012,6  793,1 1249,3 1127,4
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -17,7 -4,5  -71,4 -114,4 -64,7
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  1982,1 3201,5  4904,8 8616,8 5408,2
  Skogbruk 1000 NOK  119,0 120,3  176,5 217,4 171,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  1027,4 376,2  578,5 756,9 629,9
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1035,1 1120,6  1044,1 1450,7 1187,5
  Krav og kontanter 1000 NOK  1550,4 958,5  899,2 1518,4 1166,0
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5714,1 5777,1  7603,2 12560,2 8562,9
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  245,8 340,6  702,3 1230,0 743,0
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1233,9 1870,7  3248,6 5758,4 3534,3
  Egenkapital 1000 NOK  4234,3 3565,9  3652,3 5571,7 4285,6